Trillingen

De overdracht karakteristiek van een trilling isolator of demper is frequentie afhankelijk, Een trilling demper gedraagt zich enigszins als laag doorlaat filter, mbv spectrum analyse en de juiste isolator keuze wordt trilling overdracht maximaal gereduceerd, resonantie voorkomen en stoorgeluid tot een minimum beperkt.

spectrum

dempingdemper

SBR-richtlijn “Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen”

Beleid, wet- en regelgeving
In Nederland bestaat geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Dit betekent niet dat bij het opstellen van bijvoorbeeld ruimtelijke plannen het aspect trillingen geen aandachtspunt is.

De beoordeling van het aspect trillingen vindt zijn grondslag in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Hierin is de zorg voor een goede ruimtelijke ordening voorgeschreven. Daarvoor is het nodig om mogelijke trillingshinder in kaart te brengen en deze te betrekken in de beoordeling.

SBR-richtlijn
Een belangrijk en voor veel situaties te gebruiken hulpmiddel is de SBR-richtlijn “Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen”. Deze richtlijn bestaat uit drie delen:

Deel A, Schade aan gebouwen
Deel B, Hinder voor personen in gebouwen
Deel C, Storing aan apparatuur

Er wordt in deze richtlijn veel aandacht besteed aan het meten van trillingen. Over het algemeen wordt dan ook verwezen naar deze richtlijn wanneer een trillingsonderzoek is voorgeschreven en uitgevoerd. Naast aandacht voor de meting van trilling bevat de richtlijn ook een beoordelingssystematiek.

Trillingshinder wordt beoordeeld aan de hand van het maximale trillingsniveau en het gemiddeld trillingsniveau. Dit is vergelijkbaar met het maximale geluidsniveau en het langtijdgemiddeld geluidsniveau bij de beoordeling van geluid. Voor een aantal typen trillingen en verschillende gebouwfuncties (wonen, onderwijs e.d.) staan in de richtlijn grens- en streefwaarden.

Voor schade aan gebouwen zijn grenswaarden opgenomen. Overschrijding van deze waarden wordt beoordeeld als een onacceptabele kans op schade. Daarmee is niet gezegd dat er ook schade optreedt. Evenmin is gegarandeerd dat er geen schade op zal treden wanneer de metingen onder de grenswaarden blijven.

Wij kunnen u van dienst zijn met het uitvoeren van metingen en het uitwerken van maatregelen om trillinghinder en de kans op schade als gevolg van trillingen tot een minimum te beperken.